Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


För den ideella föreningen Karlstads Dykarklubb med hemort i Karlstads kommun. Ursprungliga stadgar antogs 1961. Stadgarna har sedan reviderats vid årsmöten 1965, 1974, 1980, 1990, 1991, 1993, 1994, 2007, 2011 samt 2012.

 

 

 

Idrottsrörelsens verksamhetsidé


Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.
Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning. Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet. Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar upp till och med 20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.

 

I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor. I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott. I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I den hälsoinriktade  bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.

 

 

Vår verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

 

Därför vill vi utforma vår idrott så att


- den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
- alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska             

  förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet
- den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika 

  samhällsgrupperingar
- de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet
- den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

 

 

(Idrottsrörelsens verksamhetsidé är antagen av 1995 års Riksidrottsmöte.)

 

 

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

1 § Ändamål

Föreningen skall bedriva sportdykning, fridykning, fensimning och närbesläktade aktiviteter.

 

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med "Idrottsrörelsens verksamhetsidé", samt med särskild målsättning att verka för dyksportens spridning samt en kamratlig samvaro under träning, utbildning och gemensamma utflykter. Föreningen skall i sin verksamhet verka för en drogfri idrott samt ett säkert utövande.

 


2 § Sammansättning

 Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

 

 

3 § Tillhörighet

Föreningen är medlem Svenska Sportdykarförbundet som är ett specialidrottsförbund (SF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Föreningen tillhör dessutom distriktsidrottsförbundet (DF) Värmlands Idrottsförbund. Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av dessa överordnade idrottsorgan.

 

På begäran av RF eller vederbörande SF- eller DF- styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

 

 

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 

 

5 § Firmateckning

På årsmötets efterföljande styrelsemöte med den nyvalda styrelsen, utses, förutom ordförande, en styrelseledamot för tecknande av föreningens   firma. 

 

 

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr o m januari t o m december.

 

 

7 § Stadgetolkning m.m.

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i dessa stadgar, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

 

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgar skall i stället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning.

 

 

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgar får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

 

 

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 delar av antalet avgivna röster.

 

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande SF.

 

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

 

10 § Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen. Ansökan om medlemskap kan avslås om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RF:s stadgar.

Till ”hedersmedlem” kan person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt gynnat föreningen och dess verksamhet utses. Årsmötet äger rätt att på styrelsens eller enskild medlems förslag utse person som hedersmedlem i föreningen. Beslut om detta skall fattas med minst två tredjedelars majoritet. Innehavaren av ovanstående titel äger närvaro- och yttranderätt vid årsmöte. Detta gäller livet ut såvida hedersmedlemmen inte allvarligt skadar föreningens anseende eller årsmötet beslutar annat.

 

 

11 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlemsavgift återbetalas ej.

 

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör, 

i sådant fall, genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 

 

12 § Uteslutning m.m.

Medlem kan uteslutas ur föreningen om denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

 

Beslut om uteslutning kan begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

 

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen, inom viss tid dock minst 14 dagar, fått tillfället att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

 

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

 

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

 

• har rätt till information om föreningens angelägenheter,

 

• skall följa föreningens stadgar, bestämmelser och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i  3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.

 

• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,

 

• skall betala full medlemsavgift för sin medlemskategori avseende kommande  verksamhetsår senast den sista december.

 

Medlem har genom sitt medlemskap godkänt att föreningen, och de förbund föreningen tillhör, registrerar och på annat sätt behandlar medlemmens personuppgifter, samt att uppgifterna, inom ramen för organisationens verksamhet, offentliggörs oavsett framställningsform även som tillhandahålls föreningens och förbundets samarbetspartners.

 

 

14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten
Medlem har rätt att delta i föreningens verksamhet under de former som är vedertagna inom föreningen och på samma villkor som övriga medlemmar.

 

 

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

 

15 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls efter verksamhetsårets slut och senast fyra veckor före Sveriges Sportdykarförbunds stämma, på tid och plats som styrelsen bestämmer.

 


Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras på föreningens hemsida. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

 

Verksamhets och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

 

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

 

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 

 

17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Rösträtt på årsmöte har den medlem som varit medlem föregående år och som betalat medlemsavgift för innevarande år innan den 31 december föregående år, samt är fyllda 15 år.

 

 

18 § Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som representeras på mötet.

 

 

19 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

 

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

 

Personval avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

 

 

20 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen.

 

 

21 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
6.  Genomgång av styrelsens:

a) verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

b)  förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under  verksamhetsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter samt medlemskategorier.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a)  föreningens ordförande för en tid av ett år.
b)  halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år samt ev. fyllnadsval.
c)  en suppleant i styrelsen för en tid av två år.
d)  två revisorer samt en suppleant. 

e)  två ledamöter i valberedningen, samt en suppleant. 

f)  övriga funktionärer nödvändiga för klubbens verksamhet utses.

 

 

22 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

 

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma på föreningens hemsida. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.

 

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

 

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

 

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.

 

 

VALBEREDNINGEN

 

23 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av två ledamöter samt en suppleant och väljs på årsmötet. Olika åldersgrupper och kön bör finnas representerade.

 

Valberedningen skall senast tio veckor före årsmötet tillfråga dem vars mandattid utgår vid årsmötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast fyra veckor före årsmötet skall valberedningen meddela styrelse och röstberättigade medlemmar sitt förslag.

 

 

REVISORER

 

24 § Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

 

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

 

STYRELSEN

 

25 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt sex övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av både kvinnor och män. Styrelsens ledamöter väljs till sekreterare, kassör, materialförvaltare, klubbmästare, utbildningsansvarig samt marknadsansvarig. Utav dessa utses inom styrelsen en tillika vice ordförande.

 

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästkommande årsmöte.

 

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

 

Beslut  i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet

 

 

26 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

 

Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

 

Det åligger styrelsen särskilt att
• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
• verkställa av årsmötet fattade beslut,
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
• ansvara för och förvalta föreningens medel,
• tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 24 §, och
• förbereda årsmöte.

 

Ordföranden 

är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordförande träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Om inte annat beslutas ankommer nedan angivna uppgifter på respektive ledamot.

 

Sekreteraren
• förbereder styrelsens sammanträden och föreningens möten,
• för protokoll över styrelsens sammanträden,
• ser till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på betryggande sätt,
• förbereder årligen förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

 

Kassören

• ser till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,
• ser till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl,
• svarar för föreningens bokföring,
• upprättar årligen balans- samt resultaträkningar,
• utarbetar underlag för budget och budgetuppföljning,
• ser till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
• för medlemsförteckning,
• ser till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, materiel och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

 

Materialförvaltaren
• handhar och vårdar föreningens materiel och utrustning,
• ser till att nödvändig service och reparationer av materiel blir utförda,
• svarar för nödvändiga materialinköp,
• för löpande journal över åtgärder rörande materiel.

 

Utbildningsansvarig
• har det övergripande ansvaret för att utbildningarna sker enligt SSDFs "normer & krav", "Instruktörsanvisningar" och "Dykpraxis". Utbildningsansvarig är också skyldig att hålla instruktörer och dykledare uppdaterade då det sker förändringar i något utav ovanstående dokument. Målet är att föreningen skall kunna erbjuda alla SSDFs grundkurser, specialkurser och instruktörskurser inom apparatdykning och fridykning. Utbildningsansvarig skall avbryta utbildningarna och informera Klubbsäkerhetsombudet och styrelsen om utbildningarna inte följer SSDFs "normer & krav", "Instruktörsanvisningar" och "Dykpraxis", eller om eleven eller instruktören inte har erforderlig kunskap eller uppträder på ett omdömeslöst sätt.

 

Marknadsansvarig
• hanterar information till föreningens medlemmar,
• skapar genom marknadsföringsåtgärder intresse för klubben som möjliggör nyrekrytering och ökat medlemsantal.

 

Klubbmästaren

• vårdar föreningens inre inventarier och lokaler,
• ser till att inköp av förbrukningsvaror sker,
• svarar för föreningens festligheter. 

 

 

27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet  ledamöter har begärt det. Styrelsen sammanträder minst sex gånger per år.

 

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens närvarande medlemmar är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning inom styrelsen får inte ske genom ombud.

 

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

 

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och en deltagande styrelseledamot. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

 

 

28 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ, funktionärer eller till enskild medlem eller anställd.

 

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 

 

FUNKTIONÄRER

 

29 § Befogenheter och instruktioner för funktionärer

 

Aktivitetsansvarig apparatdykning

Ansvarig skall vara SSDF/CMAS ***dykare och dykledare eller likvärdigt. Arrangera och genomföra apparatdykarutfärder passande klubbens alla medlemmar. Det skall erbjudas lättillgängliga utfärder för alla utbildningsnivåer. Utfärderna skall annonseras i god tid på hemsida, genom e-post och i klubblokalen. Skall tillsammans med Utbildningsansvarig och apparatdykarinstruktörerna samordna utfärder med apparatdykarutbildningarna.

 

Fridykning
Ansvarig skall vara utbildad fridykare. Arrangera och genomföra fridykarutfärder för klubbens alla medlemmar. Det skall erbjudas utfärder för alla utbildningsnivåer. Utfärderna skall annonseras i god tid på hemsida, genom e-post och i klubblokalen. Skall tillsammans med Utbildningsansvarig och fridykarinstruktörerna samordna fridykarutbildningarna.

 

Klubbsäkerhetsombud (KSO)

som skall vara lägst SSDF/CMAS trestjärnig dykare och dykledare eller likvärdigt. KSO har till uppgift att tillse så att utövandet följer SSDFs "normer & krav" och "dykpraxis". KSO bör inte ha några andra åtagande i klubbens sektioner eller styrelse. KSO förväntas åka på av distriktet arrangerade KSO-träffar och KSO-kurser. Klubbsäkerhetsombudet skall avbryta verksamheten och informera styrelsen om verksamheten inte följer SSDFs "normer & krav" och "Dykpraxis", eller om föreningsmedlemmar inte har erforderlig kunskap eller uppträder på ett omdömeslöst sätt.

 

 

SEKTIONER 

 

30 § Bildande och nedläggning av sektion

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av föreningens årsmöte eller extra årsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

 

 

31 § Sektionsstyrelse

Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och övriga ledamöter. Sektionsstyrelse väljs årligen bland röstberättigade medlemmar
av möte med de föreningsmedlemmar som bedriver den aktivitet vilken handhas av sektionen. Sektionsmötets val av sektionsstyrelse skall underställas föreningens styrelse för godkännande. Härutöver får föreningens styrelse utse en av sina ledamöter att ingå i sektionsstyrelse. Föreningens styrelse har rätt att entlediga ledamot i sektionsstyrelse.

 

 

32 § Instruktion för sektionsstyrelse

Föreningens styrelse skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som sektionsstyrelse har.

 

 

33 § Budget och verksamhetsplan för sektion

Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

Uppdaterad: 29 JAN 2015 22:11

Postadress:
Karlstads DK - Sportdykning
Tolvmansgatan 2
65460 Karlstad

Besöksadress:
Tolvmansgatan 2
65460 Karlstad

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info